191933 | n.v. Surface Treatment / Vlaamse Gewest
R.v.St., 12 mei 2003, nr. 119222

T.Milieurecht, januari 2003, V.12, (6), 646-647

Zolang de vergunningverlenende overheid niet definitief de normen heeft bepaald inzake de vergunningstermijn voor het lozen van bedrijfsafvalwater in de riolering bestaat er in hoofde van de aanvrager van de vergunning geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel.

De aanvrager ziet het moeilijk te herstellen ernstig nadeel in de opgelegde normen voor lozing in oppervlaktewater die zij meent niet te kunnen halen. Vooreerst, wat de onmiddellijk opgelegde emissiegrenswaarde voor opgelost aluminium van 10 mg/l en voor totaal ijzer van 2 mg/l betreft, werden deze normen reeds opgelegd bij ministerieel besluit waartegen een vordering tot schorsing werd afgewezen met een tussenarrest.

Voorts moet de verzoekende partij tegen 01.01.2004 nog bepaalde lozingsnormen respecteren voor CZV, BZV, totaal N, opgelost aluminium, fosfor en zwevende stoffen.

In hetzelfde besluit wordt gestipuleerd dat indien uit het vooruitgangsrapport dat de aanvrager moet indienen - en blijkbaar ondertussen reeds ingediend heeft - zou blijken dat één of meerdere van de zes vanaf 01.01.2004 opgelegde grenswaarden niet haalbaar zijn, er via een gemotiveerd verslag van een erkend deskundige in de discipline water moet aangegeven worden welke waarde wel haalbaar is en op welke termijn de haalbare waarde kan worden gerespecteerd.

Zoals deze voorwaarde is geredigeerd, kan er niet van worden uitgegaan dat wanneer zou blijken dat de opgelegde normen niet haalbaar zouden zijn, de vergunningverlenende overheid zich star zou vasthouden aan de met het bestreden besluit opgelegde normen.

Daarbij komt dat na de proefvergunning nog een beslissing moet worden genomen over het al of niet toekennen van een definitieve vergunning en over de voorwaarden waaronder zulks moet gebeuren.

In de huidige stand van zaken kan prima facie niet staande worden gehouden dat de lozingsvoorwaarden thans reeds definitief vaststaan.

Pas nadat definitief over de lozingsnormen zal zijn beslist, zou er eventueel een ernstig nadeel kunnen ontstaan.