279275 | 28.02.2014 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2014-03-25, (2e uitg.)

In dit verzameldecreet inzake leefmilieu en natuur komen veel verschillende thema's aan bod, zoals polders en wateringen, bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, grondwaterbeheer, milieubeleid, .... .

Inhoudstafel:

 • Hfst. 1. - Algemene bepaling;
 • Hfst. 2. - Wet betreffende de wateringen (zie doc. nr. 279350);
 • Hfst. 3. - Wet betreffende de polders (zie doc. nr. 279350);
 • Hfst. 4. - Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (zie doc. nr. 279351);
 • Hfst. 5. - Wet houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne:
  Ruilverkaveling in der minne blijft enkel van toepassing in de bestemmingsgebieden zoals aangewezen in de gewestplannen en wordt ook van toepassing in vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen in de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Art. 3 van de wet 10.01.1878 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne wordt gewijzigd.
 • Hfst. 6. - Decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (zie doc. nr. 279415);
 • Hfst. 7. - Decreet 21.12.1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij (zie doc. nr. 281038);
 • Hfst. 8. - Het Bosdecreet (zie doc. nr. 279416);
 • Hfst. 9. - Het Jachtdecreet (zie doc. nr. 279420);
 • Hfst. 10. - Het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (zie doc. nr. 279423);
 • Hfst. 11. - Decreet op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (zie doc. nr. 279316);
 • Hfst. 12. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 (zie doc. nr. 279317);
 • Hfst. 13. - Mestdecreet (zie doc. nr. 279364);
 • Hfst. 14. - Decreet betreffende de diepe ondergrond (zie doc. nr. 279370);
 • Hfst. 15. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (zie doc. nr. 279373);
 • Hfst. 16. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 22.10.2012 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19.11.2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (zie doc. nr. 279378);
 • Hfst. 17. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 (zie doc. nr. 281039);
 • Hfst. 18. - Slotbepalingen.

 

 link