16041 | 20.03.1991 BVE houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de N.V. Aquafin in toepassing van de art. 2.6.1.1.1. van het dec. 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

B.S., 18.05.1991, V.161, (95), 10750-10752; De Gem., augustus-september 1991, V.66, (434), 400

Om de uitvoering van het aan de NV Aquafin opgedragen investeringsprogramma mogelijk te maken en de aanleg of oprichting onder, op of boven het openbaar domein of private gronden van de haar voor uitvoering en exploitatie opgedragen riooolwaterzuiveringsinfrastructuur uit te voeren, wordt de procedure voor inneming van de vereiste grond en/of verwerving van erfdienstbaarheden vastgesteld. De aanvraag moet door de gemeenschapsminister van leefmilieu goedgekeurd worden na raadpleging van de provinci(s) en de gemeente(n) waarin de werken zijn gepland en van de AMINAL. Op gemeenteniveau moet o.a. de volgende procedure gevolgd worden. Het Bestuur Milieu Investeringen van AMINAL bezorgt binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag een afschrift ervan alsmede een exemplaar van de stukken die de provincies respectievelijk de gemeente(n) aanbelangen aan elk van de provincies en gemeenten binnen welke deze werken gepland zijn. Een afschrift van de bedoelde aanvraag, voor zover deze betrekking heeft op een verklaring van openbaar nut, en een exemplaar van de er bijhorende stukken, die de gemeenten aanbelangen, wordt op bevel van de burgemeester van elke gemeenten gedurende 30 kalenderdagen bij de diensten van het gemeentebestuur ter inzage gelegd. Op bevel van de burgemeester wordt gedurende dezelfde periode, op de plaatsen voorbehouden voor de officiële berichten een bekendmaking aangeplakt, waaruit voormelde ter inzagelegging blijkt. De burgemeester waakt erover dat de aanplakking van voormelde bekendmaking gebeurt binnen een termijn van tien kalenderdagen na de datum van ontvangsten van de aanvraag. Binnen dezelfde tien dagen brengt de burgemeester bovendien de aanvraag schriftelijk ter kennis van de belanghebbende eigenaars en huurders. Bij het afsluiten van het openbaar onderzoek wordt door de burgemeester een proces-verbaal opgemaakt waarin de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen zijn opgenomen. De burgemeester zendt dit proces-verbaal binnen 10 kalenderdagen aan het Bestuur Milieu-investeringen.

 

 link