172340 | Dossier: Nieuwe uitdagingen in het gemeentelijk waterbeheer
MARCHAND Koen
et al.

De Gem., juni-juli 2001, (katern), V.76, (534), 19 p.

Er roert wat in waterland. Zowel op het vlak van de kwaliteit als op het vlak van het kwantiteitsbeheer van grond- en oppervlaktewater loopt er een en ander mis.
Internationale rapporten (het rapport van Davos), de problematiek van de overstromingen, verdroging en verlaging van de grondwatertafel, erosie van vruchtbare landbouwgronden of gewoon de aanblik van de beken en rivieren tonen dit aan.
Als antwoord op deze problematieken zou er een geïntegreerde beleidsvisie moeten komen.
Op dit ogenblik is de discussie op Vlaams niveau volop aan de gang. Bestaande structuren en instrumenten hebben wellicht bijsturing nodig.
Ook gemeentebesturen ondervinden knelpunten en het is nog altijd niet duidelijk welke bevoegdheden zij in het toekomstig waterbeleid kunnen opnemen.
In dit artikel lichten de auteurs concrete gemeentelijke initiatieven toe. Op die manier willen zij aantonen dat gemeenten de waterproblematiek wel degelijk planmatig willen aanpakken.