287923 | 19.12.2014 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 - Bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 95)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *
et al.

BS 2014-12-30, (1e uitg.)

Om de toepassing van het principe 'de vervuiler betaalt', zoals bepaald in het Regeerakkoord 2014-2019, verder te optimaliseren bij het doorrekenen van de kosten voor waterafvoer en -zuivering en op die manier het kostenterugwinningspercentage te verhogen, wordt het tarief voor de bovengemeentelijke bijdrage en de bovengemeentelijke vergoeding aangepast.

Zowel de bovengemeentelijke bijdrage als de vergoeding zijn fiscaal aftrekbaar en worden in mindering gebracht van de te betalen heffing. Om de niet fiscaal aftrekbare restheffing voor de bedrijven te minimaliseren en de tarieven van de bijdragen, vergoeding en heffingen eenvormig te maken, is een decretale aanpassing nodig waarbij het eenheidstarief van de heffing gekoppeld wordt aan de index van de maand november van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk.

Voor de heffingsplichtigen die als oppervlaktewaterlozer worden belast, wordt het huidige eenheidstarief aangepast zodat de koppeling aan de index van de maand november van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk resulteert in een behoud van de effectieve hoogte van het tarief voor het betrokken jaar.

Art. 35ter van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt gewijzigd.

nvdr: Om de inhoudstafel van het programmadecreet te consulteren, zie doc. nr. 287720.