163434 | 31.03.2000 BVR tot aanwijzing van de gebiedsgerichte verscherpingen zoals bedoeld in art. 13bis, 15, 15bis, 15quater en 17 van het Dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2000-04-26

Dit besluit wijst de gebiedsgerichte verscherpingen zoals bedoeld in art. 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies en 17 van het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiging door meststoffen aan.
Het decreet 03.03.2000 tot wijziging van het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen is in werking getreden op 01.01.2000 en de reeds aangeduide gebieden waar gebiedsgerichte verscherpingen gelden in het meststoffendecreet 20.12.1995, moeten worden behouden bij invoering van het vernieuwde meststoffendecreet 03.03.2000.
Bovendien moeten nieuwe bepalingen voor de kwetsbare zones worden opgelegd.
Uit fosfaatverzadigde bodems uitgespoeld fosfor is een oorzaak van de uit diffuse bronnen afkomstige verontreiniging van het water in het Vlaamse Gewest en levert als dusdanig een bijdrage aan de eutrofiëring zoals bedoeld in de nitraatrichtlijn (EEG/676/91).
De volgende zones worden in dit besluit bepaald:

  • - kwetsbare zones water;
  • - kwetsbare zones ecologisch waardevolle agrarische gebieden;
  • - fosfaatverzadigde gebieden.

De volgende regelingen worden opgeheven:

  1. het BVR 20.12.1995 tot aanduiding van de zones zoals bedoeld in art. 15, par. 2, en art. 17, par. 3, van het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen gelegen binnen de sub-hydrografische bekkens van oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater volgens de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren, met uitzondering van de bijlage bestaande uit kaartbladen op schaal 1/10 000;
  2. het BVR 20.12.1995 tot aanduiding van de nitraatgevoelige gebieden in het kader van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en van de zones zoals bedoeld in art. 15, par. 2 en art. 17, par. 3, van het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, met uitzondering van de bijlage bestaande uit kaartbladen op schaal 1/10 000;
  3. het BVR 20.12.1995 houdende aanvullende bepalingen inzake art. 15, par. 4 van het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, met uitzondering van de bijlage 1, bestaande uit kaartbladen op schaal 1/10 000;
  4. het BVR 20.12.1995 tot bepaling van de kritische grenswaarde en de richtwaarde voor fosfaatdoorslag, tot bepaling van de criteria voor aanduiding van fosfaatverzadigde gebieden op zure zandgronden en tot aanduiding van fosfaatverzadigde gebieden op zure zandgronden in uitvoering van het decreet van 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, met uitzondering van de bijlagen 3 en 4.

nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen [ Mestdecreet ] is opgeheven door het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 215520) met uitzondering van:

  • art. 2, 49°, 50°, 51°, 52°, 53°, 54°, 56°, 57°, en de art. 15bis en 15ter;
  • art. 33ter en haar bestaande reglementaire uitvoeringsbepalingen, die worden opgeheven vanaf 31.12.2007.

nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen werd opgeheven op 01.01.2015 door het decreet 12.06.2015 tot wijziging van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 293617).

 

 link