79417 | 12.12.1994 KB betr. de centralisatie van kredietrisicogegevens
Min. van Financiën, MAYSTADT Philippe

BS 1995-01-12

Dit besluit bepaalt de wijze waarop de kredietgegevens gecentraliseerd worden bij de Nationale Bank.
De mededeling van het toegestane krediet aan Belgische centrale, regionale en lokale overheden wordt :

 • 1° beperkt tot de melding, per kredietbegunstigde, van één globaal bedrag voor de uitbetalingskredieten en van één globaal bedrag voor de verbinteniskredieten;
 • 2° uitgevoerd binnen de acht kalenderdagen na het verstrijken van elk kalenderkwartaal, dit zowel voor de kredietopening als voor de kredietopnemingen.
Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder :
 • 1° centrale overheid : de centrale besturen of gespecialiseerde instellingen waarvan de schulden in de officiële staat van de Rijksschuld worden opgenomen;
 • 2° regionale overheid : de Gemeenschappen en de Gewesten;
 • 3° lokale overheid :
  • a) de provincies, agglomeraties, federaties van gemeenten, gemeenten;
  • b) de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de verenigingen van Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de kerkfabrieken en consistories;
  • c) de intercommunales waarvan de deelnemers uitsluitend bovengenoemde personen van publiek recht zijn;
  • d) de polders en wateringen.

nvdr: Het KB 12.12.1994 betreffende de centralisatie van kredietrisicogegevens wordt op 01.05.2012 door het KB 15.06.2012 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (zie B.S., 12.07.2012,1e uitgave, V.182, (227), 38297).