225304 | 07.12.2007 Dec. houdende de wettelijke en decretale aanpassingen inzake leefmilieu, natuurbehoud en energie als gevolg van het bestuurlijk beleid
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris

BS 2008-01-14

Dit decreet kadert in het Project Beter Bestuurlijk Beleid, waarmee de Vlaamse Regering een vernieuwde en moderne bestuurlijke beleidsstructuur wil uitbouwen, die ondermeer een efficiƫnte, klantvriendelijke en slagvaardige werking van de overheidsdiensten beoogt. De nieuwe structuur in het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie, heeft gevolgen voor alle regelgeving uit het betrokken beleidsveld.

Inhoudstafel:

 • HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het Boswetboek van 19.12.1854;
 • HOOFDSTUK II. - Wijziging in de Jachtwet van 28.02.1882;
 • HOOFDSTUK III. - Wijziging in het Veldwetboek van 07.10.1886;
 • HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen in de wet 01.07.1954 op de riviervisserij;
 • HOOFDSTUK V. - Wijziging in het Gerechtelijk Wetboek 10.10.1967;
 • HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen in de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
 • HOOFDSTUK VII. - Wijzigingen in de wet 12.07.1973 op het natuurbehoud;
 • HOOFDSTUK VIII. - Wijziging in het decreet 28.06.1985 betreffende de milieuvergunning;
 • HOOFDSTUK IX. - Wijzigingen in het Bosdecreet van 13.06.1990;
 • HOOFDSTUK X. - Wijzigingen aan het decreet 12.12.1990 betreffende het bestuurlijk beleid;
 • HOOFDSTUK XI. - Wijzigingen aan het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen;
 • HOOFDSTUK XII. - Wijzigingen in het decreet 14.07.1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning;
 • HOOFDSTUK XIII. - Wijziging in het decreet 22.02.1995 betreffende de bodemsanering;
 • HOOFDSTUK XIV. - Wijzigingen in het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
 • HOOFDSTUK XV. - Wijzigingen in het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
 • HOOFDSTUK XVI. - Wijziging in het decreet 06.07.2001 houdende de organisatie van de gasmarkt;
 • HOOFDSTUK XVII. - Wijziging in het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;
 • HOOFDSTUK XVIII. - Wijzigingen in het decreet 04.04.2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen;
 • HOOFDSTUK XIX. - Wijziging in het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.

nvdr: Het decreet 22.02.1995 betreffende de bodemsanering wordt op 01.06.2008 opgeheven door het decreet 20.10.2006 betreffende de bodemsanering en de bodembeschermingzie (zie doc. nr. 216113 en nr. 228017).

nvdr: Het decreet 06.07.2001 houdende de organisatie van de gasmarkt wordt op 01.01.2011 opgeheven door het decreet 08.05.2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (zie doc. nr. 239663).

nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen werd opgeheven op 01.01.2015 door het decreet 12.06.2015 tot wijziging van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 293617).

 

 link link link