235705 | 17.12.2008 V. nr. 237 (Vl.P.): Individuele afvalwaterbehandeling - Stand van zaken
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
DECALUWE Carl

V. en A. Vl.P., februari 2009,2008-2009, (5), 447

Het vaststellen van de zones waar het afvalwater van de woningen zal gezuiverd worden in een individuele zuiveringsinstallatie of IBA maakt onderdeel uit van de vaststelling van de zoneringsplannen.

Eind 2008 was voor 297 van de 308 Vlaamse gemeenten het definitief zoneringsplan goedgekeurd. Voor deze gemeenten is bepaald van welke woningen het afvalwater zal worden gezuiverd in een IBA. Voor de 11 resterende gemeenten is de procedure nog lopende. Een definitieve vaststelling van het zoneringsplan voor deze gemeenten is voorzien voor het eerste kwartaal van 2009.

In de procedure voor de vaststelling van het zoneringsplan is/was voorzien dat het ontwerp van zoneringsplan het voorwerp diende uit te maken van een openbaar onderzoek. Het voeren van het openbaar onderzoek was een taak van de gemeente. De communicatie hieromtrent naar de burgers was dan ook verschillend van gemeente tot gemeente en werd eveneens bepaald door het gemeentelijk beleid inzake IBA's. Vanuit VMM werd een ondersteuning voorzien door een folder ter beschikking te stellen inzake de rechten en plichten van de burgers ingevolge de goedkeuring van het zoneringsplan. Ook op de website van VMM is deze informatie steeds beschikbaar. Door VMM werd in het kader van de vaststelling van het zoneringsplan tevens een geoloket ontwikkeld waarop iedere betrokkene zijn lozingssituatie en de bijbehorende verplichtingen kan terugvinden.

De subsidiëring van IBA's via de samenwerkingsovereenkomst was het laatst mogelijk in de overeenkomst 2005-2007 'milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling'. Sinds het in voege treden van de huidige samenwerkingsovereenkomst op 01.01.2008 is de subsidiëring van IBA's vanuit het gewest niet langer gekoppeld aan het al dan niet ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. De subsidiëring van IBA's gebeurt sinds 15.06.2008 via het BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Volgens dit besluit wordt de subsidie voor de plaatsing van een IBA gekoppeld aan een collectieve plaatsing en beheer door de gemeente of de door haar aangestelde rioolbeheerders.

nvdr: Het BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wordt op 16.06.2017 opgeheven door het BVR 05.05.2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (zie doc. nr. 311224).