174300 | 21.12.2001 Dec. wijz. wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, DEWAEL Patrick
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2002-01-29, (1e uitg.)

Dit decreet brengt vereenvoudigingen in de procedure inzake de subsidiëring van rioleringswerken.

De voorwaarden voor opname van projecten in een subsidiëringsprogramma worden gewijzigd. Het decreet voorziet erin dat de afweging van de projecten voor opname op het subsidiëringsprogramma gebeurt binnen een geïntegreerd en duurzaam waterbeleid, en niet meer uitsluitend op basis van vuilvracht. Aangezien in het subsidiebesluit alle termijnen voor de uitvoering van de gesubsidieerde projecten zijn opgenomen, mogen deze termijnen uit het huidige decreet worden geschrapt.
Krachtens het huidige subsidiebesluit kunnen gemeenten een subsidie van 75 % krijgen voor de aanleg van gescheiden rioleringstelsels. In dit decreet wordt dit subsidiepercentage opgetrokken tot 100 percent voor de aanleg van 2 DWA rioleringen. Dit betekent dat de gemeenten wanneer zij een volledige scheiding van hemel- en afvalwater doorvoeren, zowel op openbaar als op particulier domein, en bovendien het hemelwater via geherwaardeerde grachten of gelijkwaardige oplossingen afvoeren, in aanmerking kunnen komen voor een volledige subsidiëring (100 %) van de rioleringskosten.
De procedure voor de opmaak van het subsidiëringsprogramma wordt gewijzigd. Door de gemeenten zullen in de toekomst permanent voorstellen van projecten voor opname op het subsidiëringsprogramma kunnen worden ingediend. Door de Vlaamse Milieumaatschappij zal driemaandelijks (in plaats van jaarlijks) een voorstel van aangepast subsidiëringsprogramma aan de minister worden voorgelegd.
Art. 4 voorziet een vrijstelling voor de lozing van opgepompt grondwater in het kader van conform verklaarde bodemsaneringswerken.

Art. 32duodecies, 32terdecies (ingevoegd bij decreet 22.12.1995) en 35bis (ingevoegd bij decreet 25.06.1992) van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging worden gewijzigd.