133150 | 12.05.1997 V. nr. 244 (BHR): Reglementering van de BIWM betreffende het gebruik van regenwater
ADRIAENS Alain
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,

V. en A., BHR, 20.03.1998,1997-98, (29), 3545-3546

Bij het opstellen van de ordonnantie betreffende de heffing op de lozing van afvalwater zijn er maatregelen genomen om de Brusselaars ertoe aan te zetten regenwater te gebruiken. Het Gewest kan trouwens premies toe voor het gebruik van regenwaterputten.
De technische voorschriften die bij de BIWD (Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie) van toepassing zijn voor de binnenleidingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn deze van BELGAWUA.
Eigenlijk zijn die technische BELGAQUA voorschriften een omzetting naar het Belgisch stelsel van de aanbevelingen die op Europees vlak werden uitgebracht.
Wie een aanvraag indient om aan het distributienet voor drinkwater te worden aangesloten, wordt uitdrukkelijk in kennis gesteld van de bestaande reglementering terzake.
De Regering treedt de opvattingen van de deskundigen bij. Het zou immers onaanvaardbaar zijn indien men de volksgezondheid in het gedrang zou brengen door een standpunt aan te nemen dat juist in strijd zou zijn met de van kracht zijnde Europese verordeningen.

nvdr: De Ordonnantie 29.03.1996 tot instelling van een heffing op de lozing van afvalwater wordt opgeheven door de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid (zie doc. nr. 213828). De Regering kan evenwel besluiten dat de art. 15 tot 21 van die ordonnantie van kracht blijven in de mate dat dit nodig is om rekening te houden met de vervuiling van geloosd afvalwater voor de bepaling van de waterprijs en de saneringsdiensten.