262388 | 16.12.2011 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het BVR 19.11.2010 wat betreft de normering van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2012-01-13, (1e uitg.)

Dit besluit wijzigt diverse bepalingen van Vlarem II. Het gaat enerzijds om enkele materiële rechtzettingen bij de omzetting van de Europese zwemwaterrichtlijn, en anderzijds het rechtzetten van een materiële vergissing bij de bepalingen over de normering van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10MHz en 10GHz.

Dit besluit zet gedeeltelijk de Richtlijn 2006/7/EG betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG om.

Art. 1.1.2 (definities oppervlaktewater- en grondwaterbescherming (itegraal waterbeleid), Zwemwaterkwaliteit), art. 1.1.2, art. 2.14.3.2, art. 2.14.3.3 (definities elektromagnetische golven) van het Vlarem II worden gewijzigd.
Aan deel 6 van het VLAREM II, wordt een hoofdstuk 6.10, dat bestaat uit art. 6.10.1.1 tot en met artikel 6.10.3.4, toegevoegd, dat de vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven betreft.
De exploitatie van een vast opgestelde zendantenne of de verandering van een vast opgestelde zendantenne is verboden zonder conformiteitsattest. Het conformiteitsattest wordt afgeleverd door de afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven. De afwijkingen worden voorzien.
De aanvraag van een conformiteitsattest wordt ingediend via de website van de afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven.
De Vlaamse minister kan verdere voorwaarden voor de aanvraag van een conformiteitsattest bepalen, meer bepaald voor de elektronische aanvraagprocedure en de samenstelling van het aanvraagdossier.
Elke exploitant die een conformiteitsattest aanvraagt, is een retributie verschuldigd.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de vast opgestelde zendantenne zich bevindt of zich zal bevinden, wordt door de afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven, elektronisch op de hoogte gebracht van de afgifte van het conformiteitsattest. De kennisgeving bevat een niet-technische uitleg van de evaluatie van het elektromagnetische veld ten gevolge van de vast opgestelde zendantenne. Nochtans wordt niet in een kennisgeving voorzien voor vast opgestelde zendantennes die gebruikt worden voor militaire doeleinden of voor vast opgestelde zendantennes die gebruikt worden om de veiligheid van de luchtvaart te garanderen.

Art. 4 van het BVR 19.11.2010 tot wijziging van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne wat betreft de normering van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz, wordt ingetrokken.