67742 | 17.02.1994 V. nr. 166 (Vl. R.): Verkavelingsvergunning met wegverbreding van een bestaande gemeentelijke verkeersweg - Geldigheidsduur
Vlaams min. van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden, KELCHTERMANS Theo
VERLINDEN Amandus

V. en A., Vl.R., 21.03.1994,1993-94, (10), 525-526

Voor verkavelingen, die vergund werden na het van kracht worden van de wet 22.12.1970 bepaalt art. 57bis par. 4 van deze wet dat ingeval de verkaveling gepaard gaat met de uitvoering van werken, het verval van de verkavelingsvergunning intreedt wanneer binnen de termijn van vijf jaar de voorgeschreven werken en lasten niet zijn uitgevoerd of de vereiste financiële waarborg niet is verstrekt. De niet-realisatie van de werken of het niet verstrekken van de financiële waarborg binnen de gestelde termijn van vijf jaar heeft tot gevolg dat de verkavelingsvergunning in haar geheel vervalt. Er mogen geen percelen verkocht worden of voor meer dan negen jaar verhuurd zolang de werken niet uitgevoerd zijn of de financiële waarborg niet is verstrekt. Indien voor dergelijke verkavelingen de voorgeschreven verplichtingen wel binnen vijf jaar na afgifte van de verkavelingsvergunning uitgevoerd werden, kan worden gesteld dat deze vergunning niet vervalt overeenkomstig hogervermeld artikel van de wet. Voor de verkavelingen die vergund werden voor het van kracht worden van de wet 22.12.1970 dient een onderscheid te worden gemaakt naargelang de vergunning al dan niet dateert van voor 01.01.1965.
De voor 01.01.1965 afgegeven verkavelingsvergunningen die de aanleg van nieuwe verkeerswegen omvatten, vervallen indien op 01.10.1970 geen aanvang werd gemaakt met enig in de vergunning voorgeschreven werk tot uitvoering van die wegen.

Zelfs indien werken aangevangen waren, komt zulke vergunning nog te vervallen indien deze werken niet voltooid waren voor 31.12.1972.
Verkavelingen die vergund werden met ingang van 01.01.1965 komen principieel te vervallen binnen de drie jaar te rekenen vanaf 01.10.1970 indien alsdan de voorgeschreven uitvoeringswerken niet voltooid waren.