79213 | 09.06.1992 V. nr. 12 (Sen.): Overheidsvakbonden in België - Financiële en andere steun - Tweede vraag
Eerste Min., MARTENS Wilfried
VAN HOOLAND Robert

V. en A., Sen., 07.07.1992,1991-92, (13), 519-520

Conform art. 4 van wet 01.09.1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector en aan de in die sector tewerkgestelde werklozen is het bedrag van die vakbondspremie samengesteld uit : - een dotatie ten laste van de nationale overheid voor : a) de rijksbesturen; b) de Gemeenschappen en de Gewesten en voor het Gemeenschapsonderwijs; c) De gesubsidieerde diensten voor school- en beroepsoriëntering en de gesubsidieerde PMS-centra en de gesubsidieerde onderwijsinrichtingen; - bijdragen afkomstig van : a) publiekrechtelijke rechtspersonen die afhangen van de Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten; b) Provincies, gemeenten, OCMW's; c) Polders en wateringen. De premies zijn uitsluitend bestemd voor leden aangesloten bij de erkende vakbonden. De totaliteit van het bedrag is exclusief bestemd voor de uitbetaling van de vakbondspremies. Er is geen bedrag voorbehouden noch voor de externe, noch voor de interne vorming van ambtenaren.