189169 | VERBIST August en crts / Vlaams Gewest
R.v.St., 9 januari 2003, 7e K., nr. 114312

T.Milieurecht, september 2003, V.12, (4), 391-395

De omzendbrief van 21.11.2001 met betrekking tot de beoordeling van de verenigbaarheid van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake RWZI-exploitatie, bevat geen dwingende bepalingen.

De Vlaamse Milieumaatschappij kan een herziening van een lopende vergunning vragen die erin bestaat de exploitant te verplichten over te gaan tot lozing in de oppervlaktewateren in plaats van in de riolering.
De overheid die de vergunning verleende kan dan deze wijziging opleggen volgens bepaalde modaliteiten en termijnen.
De notie exploitatievoorwaarden inzake de lozing van afvalwater lijkt te slaan zowel op het medium waarin wordt geloosd als op de emissie- en andere voorwaarden waaraan de lozing moet voldoen.
Bedrijfsafvalwater mag worden geloosd in de openbare riolering onder bepaalde voorwaarden. Er bestaat immers geen afkoppelingsverplichting voor bedrijfsafvalwater en ook de daarmee samenhangende verplichting tot vergaande zelfzuivering bestaat niet.

Dit alles werd bepaald in de ministeriƫle omzendbrief van 21.11.2001.
De Raad van State stelt echter dat deze omzendbrief geen dwingende rechtsregels bevat die een aanvulling of wijziging van de bestaande regelgeving inhouden. De omzendbrief lijkt dan ook geen verordenende kracht te bezitten.
De minister heeft eerder een reeks beleidsregelen uitgewerkt die dienstig zullen zijn voor de beoordeling van individuele vergunningsaanvragen met betrekking tot het lozen van bedrijfsafvalwater of de herziening van de lozingsvoorwaarden van de reeds verleende vergunningen waarbij geen automatische toepassing van die beleidsregels opgelegd wordt.

ndlr: De omzendbrief LNM 2001/01 van 21.11.2001 met betrekking tot de beoordeling van de verenigbaarheid van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake RWZI-exploitatie werd ingetrokken door de omzenbrief LNW 2005/01 van 23.09.2005 met betrekking tot verwerking van bedrijfsafvalwater via de openbare zuiveringsinfrastructuur.