187403 | E. n.v. / V.M.
Gent, 10 december 2002

Fiscale Jurisprudentie, juni 2003, V.22, (6), 634-637

De termijn van 10 werkdagen om de Vlaamse milieumaatschappij in te lichten over het uitvoeren van een meetcampagne, bevat al de dagen waarop er doorgaans gewerkt wordt (ook een zaterdag).

Art. 3, par. 1, van het BVE 16.02.1993 voorziet dat de belastingplichtige de Vlaamse milieumaatschappij schriftelijk in kennis moet stellen van het uitvoeren van een meetcampagne uiterlijk 10 werkdagen voor de maand waar de monsterneming plaatsvindt. Vermits nergens gepreciseerd wordt wat precies onder het concept 'werkdag' verstaan dient te worden, dienen we de gebruikelijke betekenis aan te hangen: 'de dagen waarop er doorgaans gewerkt wordt, in tegenstelling tot de rustdagen, zon- en wettelijke feestdagen'.
In dit concrete geval hielden het bedrijf dat de heffing op waterverontreiniging diende te betalen en de Vlaamse milieumaatschappij er uiteenlopende interpretaties op na.
De beslissende ambtenaar stelde dat de milieuheffing berekend zal worden volgens omzettingscoëfficiënten vermits de meetcampagnes voor de heffingen te laat werden gemeld. De meegestuurde meetgegevens kwamen door laattijdige kennisgeving niet langer in aanmerking om de milieuheffing te berekenen. Aangezien de gebruikelijke inhoud van het begrip 'werkdag' dient te worden onderschreven, bleek de kennisgeving van de meting alsnog tijdig gebeurd te zijn.
De milieuheffing diende bijgevolg op de meetgegevens te steunen en niet op omzettingscoëfficiënten.

nvdr: het BVE 16.02.1993 wordt opgeheven door het BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hfdst. IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (zie doc. nr. 178545).

 link