96910 | 29.03.1996 Ordonnantie tot instelling van een heffing op de lozing van afvalwater
Min.-Voorzitter van de Brussels Hoofdstedelijke Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, PICQUE Charles
et al.

BS 1996-04-01

Deze ordonnantie stelt een heffing in op de lozing van afvalwater.
Naast de algemene bepalingen voorziet deze ordonnantie in volgende bepalingen:

 • - Grondslag van de heffing
 • - Heffingsplichtigen
 • - Berekening van de heffing
  • - Huishoudelijk afvalwater
  • - Niet-huishoudelijk afvalwater
 • - Berekening en wijze van betaling van de voorafbetaling van de heffing
 • - Vestiging en invordering van de heffing
 • - Strafbepalingen
 • - Bestemming van de heffing
 • - Uitwerking en uitvoering van programma's voor de opvang, drooglegging en waterzuivering
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gewijzigd
 • - art. 10 van wet 26.03.1971 op de bescherming van het oppervlaktewater tegen vervuiling, gewijzigd bij wet 16.06.1989.
 • - art. 2, 11°, van de ordonnantie van 12.12.1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen (doc. nr. 32548).
Wordt opgeheven art. 16 tot 25 van diezelfde wet van 26.03.1971.

nvdr: Deze ordonnantie wordt op een door te bepalen datum opgeheven door de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid (zie doc. nr. 213828). De Regering kan evenwel besluiten dat de art. 15 tot 21 van die ordonnantie van kracht blijven in de mate dat dit nodig is om rekening te houden met de vervuiling van geloosd afvalwater voor de bepaling van de waterprijs en de saneringsdiensten.