201744 | 24.06.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2005-09-12

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.

Programmadecreet:

 • Hfdst. I: Algemeen (art. 1);
 • Hfdst. II: Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (art. 2);
 • Hfdst. III: ALESH (art. 3) (zie doc. nr. 201776);
 • Hfdst. IV: Vlaams Investeringsfonds (art. 4) (zie doc. nr. 201779);
 • Hfdst. V: Vlaams Infrastructuurfonds (art. 5) (zie doc. nr. 201784);
 • Hfdst. VI: Bekrachtiging van het BVR 19.11.2004 betreffende de rechtsopvolging naar aanleiding van de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart, en naar aanleiding van de kwalificatie van de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen waarvan de naam wordt gewijzigd in Waterwegen en Zeekanaal als publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandig agentschap (art. 6);
 • Hfdst. VII: OVAM (art. 7) (zie doc. nr. 201785);
 • Hfdst. VIII: Aslastendecreet (art. 8-24) (zie doc. nr. 201835);
 • Hfdst. IX: Oppervlaktewateren (art. 25-27) (zie doc. nr. 201786);
 • Hfdst. X: Flanders Hydraulics (art. 28);
 • Hfdst. XI: Onderwijs:
  • Afdeling I: Hogescholen (art. 29-30) (zie doc. nr. 201787);
  • Afdeling II: Basisonderwijs (art. 31) (zie doc. nr. 201803);
  • Afdeling III: Werkingsmiddelen Universiteit Gent en tUL (art. 32-33);
  • Afdeling IV: Universiteitendecreet (art. 34);
  • Afdeling V: Werkingssubsidie ITG (art. 35).
 • Hfdst. XII: Financiën:
  • Afdeling I: Decreet 22.12.1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 (art. 36) (zie doc. nr. 201805);
  • Afdeling II: Decreet 19.04.1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (art. 37) (zie doc. nr. 201805);
 • Hfdst. XIII: Fonds ter valorisatie van de GIMV-participatie (art. 38) (zie doc. nr. 202169);
 • Hfdst. XIV: Vlaamse zorgverzekering:
  • Afdeling I: Technische aanpassingen decreet zorgverzekering, administratieve geldboete en éénmalige regularisatiemogelijkheid (art. 39-46) (zie doc. nr. 202175);
  • Afdeling II: Overeenstemming van het decreet 07.05.2004 tot omvorming van het Vlaams Zorgfonds tot een IVA met rechtspersoonlijkheid met art. 39 (art. 47) (zie doc. nr. 202174).
 • Hfdst. XV: Slotbepalingen (art. 48)

 

 link