223885 | 28.01.1988 Omz. Minimumbelasting polders en wateringen
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu

Deze omzendbrief bepaalt dat de minimumbelasting bij polders en wateringen het bedrag van 200 BEF niet mag overschrijden (nvdr: inmiddels is dit plafond geschrapt door doc. nr. 221491).

De minimumbelasting houdt in dat de kleine ingelanden die bij toepassing van de gewone belastingvoet slechts een kleine som zouden moeten betalen, verplicht worden om een groter bedrag, de in het reglement bepaalde minimumbelasting, aan de polder of watering af te dragen.
Deze omzendbrief bepaalt dat met het oog op het bewaren van een billijke verdeling van de lasten opgelegd aan de grote en kleine ingelanden, deze minimumbelasting maximum 200 BEF mag bedragen.