296435 | 16.10.2015 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning, het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het BVR 09.09.2005 betr. de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid en het BVR 26.04.2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van art. 67 en 69 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, wat betreft de omzetting van richtlijn 2013/39/EU en richtlijn 2009/90/EG
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2015-12-01

Met het oog op de omzetting van twee Europese richtlijnen wijzigt dit besluit een aantal besluiten rond integraal waterbeleid. De richtlijnen handelen onder meer over de technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand en over de prioritaire stoffen in het water. Daarnaast omvat het wijzigingsbesluit ook een herziening van de Vlaamse milieukwaliteitsnormen gevaarlijke stoffen oppervlaktewater. De aanpassingen aan de Vlaamse normen voor gevaarlijke stoffen zullen gevolgen hebben voor de vergunningsplicht van bedrijven en de ecologische toestand van de watersystemen.

Het besluit brengt wijzigingen aan in de volgende teksten:

 • Titel I van VLAREM:
  • wijziging van art. 1;
  • wijziging van bijlage 2C.
 • Titel II van Vlarem:
  • wijziging van de art. 1.1.2, 2.3.1.1, 2.3.4.1 (opgeheven), 2.3.4.2 (opgeheven);
  • wijziging van art. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van bijlage 2.3.1;
  • opheffing van bijlage 2.3.5.
 • BVR 09.09.2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid:
  • wijziging van art. 6, 9°.
 • het Monitoringsbesluit (BVR 26.04.2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand):
  • invoeging van de art. 1/1 tot en met 1/4;
  • wijziging van punt 2.1.3 van de bijlage.

nvdr: Vlarem I is op 23.02.2017 opgeheven door het Omgevingsvergunningsbesluit (zie doc. nr. 284014).