19984 | 21.12.1990 Dec. houdende begrotingstechnische bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 - art. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting, GEENS Gaston
et al.

B.S., 29.12.1990, (2de ed.), V.160, (249), 24657

Met uitzondering van de onbevaarbare waterlopen, wordt voor alle in het Vlaamse Gewest gelegen waterwegen en hun aanhorigheden en de havens en hun aanhorigheden , hierna te noemen waterwegen, een vergunning voor een watervang. Met capteren van water wordt bedoeld het met alle mogelijke middelen onttrekken van water uit de waterweg. Voor de toepassing van dit decreet worden de waterwegen ingedeeld in volgende categorieën: -kanalen en havens - bevaarbare waterlopen. De vergunning voor een watervang wordt afgeleverd door de beheerder van de waterweg. 1° Het bedrag verschuldigd voor het bekomen van een vergunning van een watervang, wordt bepaald door het totale volume water dat door middel van pompen, hevels of andere goedgekeurde installaties uit de waterweg gecapteerd wordt. De Vlaamse Executieve bepaalt de nadere regels. Een visverlof afgegeven tijdens het jaar waarin het kind veertien jaar oud wordt blijft geldig tot het einde van dat jaar; 2° voor het visverlof waarmee men alle dagen mag vissen vanaf de oever, met één of met twee hengsels: 350 frank 3° voor het visverlof waarmee men alle dagen mag vissen met één of met twee hengsels, anders dan vanaf de oever: 1400 frank. Voor het vissen met een ander geoorloofd vistuig is een tweede visverlof van dezelfde prijs vereist.