296885 | 02.10.2015 V. nr. 17 (Vl. P.): Meersengebied 'Scheldebroeken' - Waterpeil ingevolge pompactiviteiten
SANCTORUM-VANDEVOORDE Hermes
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2015-2016|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 27.11.2015

Een pompgemaal (een vuilwaterpomp installatie) is in zijn huidige toestand niet milieuvergunningsplichtig conform de indelingslijst van titel I van het VLAREM. In art. 25, par. 3, van het Natuurdecreet van 21.10.1997 wordt opgelegd dat het in terreinen die tot het Vlaams Ecologisch Netwerk behoren, verboden is werkzaamheden uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks het grondwaterpeil verlagen. Het is mogelijk hier ofwel via een algemene ontheffing, ofwel via een individuele ontheffing verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos van af te wijken.

Daarnaast bepaalt art. 25, par. 3, vierde lid, dat de Vlaamse Regering voor de bestaande vergunde drinkwaterwinningen en de bijhorende vergunde capaciteit een algemene ontheffing kan verlenen op de verbodsbepaling inzake het uitvoeren van werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks het grondwaterpeil verlagen. De bekkenwerking binnen het decreet integraal waterbeleid is daarvoor het geschikte kader.