56888 | 19.04.1993 V. nr. 158 (Vl. R.): Heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren - Cumulatie met gemeentelijke heffing
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
TYBERGHIEN - VANDENBUSCHE Maria

V. en A., Vl. R., 01.06.1993,1992-93, (14), 724

Bij de Vlaamse Milieumaatschappij zijn inzake cumulatie met een gemeentelijke heffing op heden weinig bezwaarschriften bekend. De reeds behandelde bezwaren werden als ongegrond afgewezen omdat het twee verschillende belastingen met een andere berekeningsgrondslag betreft. De gewestelijke milieuheffing op de waterverontreiniging belast het jaarwaterverbruik. De belastingsgrondslag is het verbruiken en/of lozen van water. De belasting is berekend op basis van het gefactureerd waterverbruik. De gemeentebelasting op het lozen van afvalwater wordt opgelegd aan alle personen en bedrijven die water lozen op het grondgebied van de gemeente. Geen enkele wettekst verzet zich tegen de gelijktijdige inning van deze heffing De samenloop van een gewestelijke heffing en een gemeente belasting is mogelijk zelfs als zou hetzelfde object tweemaal belast worden. Aangezien de ene aanslag de andere wettelijk niet uitsluit, zijn beide heffingen verschuldigd. Vanaf het aanslagjaar 1992 werd een getrapt correctiesysteem ingevoerd gekoppeld aan de omvang van het waterverbruik.