315334 | 12.07.2017 V. nr. 885 (Vl. P.): Natuurlijke waterlopen - Captatie van water
ROBEYNS Els
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 17.10.2017

Eigenaars van percelen aan de oever van onbevaarbare waterlopen mogen het voorbijlopende water gebruiken voor de bevloeiing van hun eigendommen. Voor bevaarbare waterlopen geldt een stelsel van captatievergunningen. Bij extreme droogte of vervuiling kan de burgemeester het gebruik van het water beperken in het belang van de volksgezondheid.

Bij een captatievergunning voor bevaarbare waterlopen kan de waterbeheerder deze stop zetten. In het werkingsgebied van polders en wateringen kunnen de polders en wateringen via hun politiereglement het watergebruik aan banden leggen.

Bij calamiteiten (extreme droogte, vervuiling, ...) kunnen burgemeesters gebruik maken van hun bevoegdheden om op te treden bij ernstige verstoring van de openbare rust, bedreiging van de volksgezondheid en andere noodgevallen (art. 134 NGW). Zij kunnen op basis van deze algemene wetgeving elke maatregel nemen om de toestand te bedwingen. Aanhoudende droogte brengt bijvoorbeeld een gevaar met zich mee voor mens en dier in termen van de kwaliteit van de drinkwatervoorziening.