267589 | Wetboek Vlaams Omgevingsrecht
LARMUSEAU Isabelle
et al.

Brugge:Vanden Broele, (Onze omgeving), 2012,784 p. [UITGEPUT]

De meest geconsulteerde wetteksten van het milieuhygiƫnerecht, het ruimtelijk bestuursrecht, het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht worden samengebracht in dit boek.

Inhoudstafel:

 • MilieuhygiĆ«nerecht:
  • Decr eet 28.06.1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningendecreet)(zie doc. nr. 28990);
  • BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I) (zie doc. nr. 18304).
 • Ruimtelijk ordeningsrecht:
  • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15.05.2009 (VCRO) (zie doc. nr. 240386).
 • Waterrecht:
  • Decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid (zie doc. nr. 189779);
  • Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (zie doc. nr. 192033);
  • Decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (Grondwaterdecreet) (zie doc. nr. 29005).
 • Natuurbeschermingsrecht:
  • Decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) (zie doc. nr. 125006);
  • Bosdecreet van 13.06.1990 (zie doc. nr. 4277).
 • Sectoraal:
  • Decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990);
  • BVR tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) (zie doc. nr. 265350);
  • Decreet 27.10.2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Bodemdecreet) (zie doc. nr. 216113);
  • BVR 14.12.2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo) (zie doc. nr. 228017).
 • Algemeen:
  • Decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (zie doc. nr. 85935);
  • BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (Milieuhandhavingsbesluit) (zie doc. nr. 235241);
  • Wet 12.01.1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu (zie doc. nr. 48994)