241946 | 24.07.2009 BVR betr. de samenstelling en de werking van de stuurgroep GDI-Vlaanderen en van de GDI-raad
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris

BS 2009-10-15

Dit besluit bepaalt de samenstelling en de werking van de stuurgroep Geografische Data-Infrastructuur (GDI)-Vlaanderen en van de GDI-raad. Het lidmaatschap van de stuurgroep en van de GDI-raad is onverenigbaar met een mandaat in een Vlaamse gemeenteraad. De Stuurgroep GDI-Vlaanderen bestaat uit 3 vertegenwoordigers van de gemeenten en ocmw's, op voordracht van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

De Stuurgroep GDI-Vlaanderen bestaat uit 3 vertegenwoordigers van de gemeenten en de districten, van de andere gemeentelijke instellingen, met inbegrip van de vzw's waarin één of meer gemeenten minstens de helft van de stemmen in één van de beheerorganen heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt, van de verenigingen van gemeenten, van de samenwerkingsvormen en van de OCMW's, op voordracht van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Het lidmaatschap van de stuurgroep is onverenigbaar met een mandaat in een Vlaamse gemeenteraad.

Het lidmaatschap van de GDI-raad is onverenigbaar met een mandaat in een Vlaamse gemeenteraad en het ambt van personeelslid van diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van een gemeente of district, van de andere gemeentelijke instellingen, met inbegrip van de vzw's waarin één of meer gemeenten of provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheerorganen heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt, van de verenigingen gemeenten, van de samenwerkingsvormen, van de OCMW's, van de polders, van de kerkfabrieken en van de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten.

De effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de stuurgroep en de GDI-raad worden door de Vlaamse minister, bevoegd voor de uitbouw van een geografische informatie-infrastructuur, benoemd voor een termijn van vijf jaar.

Art. 7 en 8 van het GDI-decreet 20.02.2009 treden inwerking op datum van inwerkingtreding van dit besluit.

 

 link