206312 | 23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 - Reorganisatie van de watersector - Wijzingen aan het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (art. 54)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2005-12-30, (2e uitg.)

De aanpassing aan het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer betreft een heffingsreductie voor de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk voor de hoeveelheid water die voorafgaand aan de winning kunstmatig geïnfiltreerd werd voor zover aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
Een andere wijziging betreft de invulling van een gebiedsfactor in de heffingsformule voor grondwater uit het sokkelsysteem.

Sommige exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk wenden effluentwater aan voor de productie van drinkwater. Daartoe wordt dit effluentwater geïnfiltreerd in de bodem. De hoeveelheid water die kunstmatig ingebracht wordt in het grondwaterreservoir mag voor de berekening van de heffing op de winning van grondwater in mindering gebracht worden van de totale hoeveelheid opgepompt grondwater. Uiteraard kan deze bepaling enkel toegepast worden voor de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk die voor de infiltratie een vergunning hebben bekomen en voor zover het infiltratiewater minstens voldoet aan de basiskwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater.
De overige wijzigingen die worden ingevoerd, beogen een meer duurzaam gebruik van de verschillende grondwaterlagen.

Art. 2 van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer wordt aangevuld. De bijlage van datzelfde decreet wordt vervangen.
Art. 28quater, par. 1, 1° en 2°, van hetzelfde decreet wordt vervangen.