205257 | 23.09.2005 Omz. LNW 2005/01 met betrekking tot verwerking van bedrijfsafvalwater via de openbare zuiveringsinfrastructuur
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2005-11-14

De centrale doelstelling van de beleidsaanpraak inzake afvalwater is het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater zodat uiteindelijk de vastgelegde milieukwaliteitsnormen gerealiseerd worden. De bedrijven, de gemeenten, de provincies, ... hebben in deze een specifieke verantwoordelijkheid. De effectiviteit en de efficiƫntie van de overheidsinspanningen inzake waterzuivering dienen verder te worden verhoogd.
In dat kader wordt de omzendbrief van 2001 'Krachtlijnen inzake de beoordeling van de verenigbaarheid van het lozen in de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake rioolwaterzuiveringsinstallaties' gemoduleerd. Er wordt afgestapt van de rigide regeling voor de aansluiting van bedrijfsafvalwater op de RWZI's (rioolwaterzuiveringsinstallatie).

Overeenkomstig het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid moet de aanpak van milieuverstoring door lozing van afwalwater berusten op het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, aanpraak aan de bron, het standstillbeginsel en het beginsel dat de vervuiler betaalt.

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2004-2009 werd geopteerd om ook in de milieusector de creativiteit, innovatie en goed ondernemerschap te stimuleren. Bedrijven moeten de mogelijkheid hebben om evenwaardige technieken en middelen te gebruiken om gekwantificeerde doelstellingen te halen en daartoe de nodige rechtszekerheid krijgen.

De omzendbrief afvalwater uit 2001 fixeerde zich op regels en normen per individueel bedrijf, zonder dit te kaderen binnen de specifieke problemen die zich binnen een bepaald zuiveringsgebied voordoen en zonder rekening te houden met eventuele andere verantwoordelijke actoren. Het gebrek aan een integrale benadering zorgde bij een aantal Vlaamse bedrijven voor onzekerheid en onbegrip, daar bij het streven naar een betere waterkwaliteit de sociaal economische optimalisatie onvolledig aan bod kwam. Via de openbare zuiveringsinfrastructuur dienen win-win-akkoorden gerealiseerd te worden op basis van gemotiveerde milieudoelstellingen met een correcte kostenaanrekening.

De volgende komen aan bod:

 • Wanneer kan bedrijfsafvalwater op een rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) al dan niet verwerkt worden?:
  • Algemene uitgangspunten;
  • Bedrijfsafvalwater van kleine bedrijven en huishoudelijk afvalwater;
  • Bedrijfsafvalwater van bedrijven met een kleine impact;
  • Een ad hoc benadering voor het bedrijfsafvalwater van de andere bedrijven die maximaal tot een win-win situatie moeten leiden:
   • Zijn de aangeboden afvalwaters goed verwerkbaar op RWZI?
   • Hydraulische impact;
   • Gevaarlijke stoffen in bedrijfsafvalwater;
   • Zijn er mogelijke alternatieven voor aansluiting op riolering?
 • Contracten op basis van het principe de vervuiler betaalt;
 • Afleveren en aanspassing van vergunningen.
De omzendbrieven LNM 2001/01 van 21.11. 2001 en LNW 2003/01 van 04.07.2003 worden ingetrokken.