215844 | 07.12.2006 Besluit betr. bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de ordonnantie van 20.10.2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2007-01-11

Dit besluit houdt maatregelen in betreffende de modaliteiten voor de aanwijzing van de operatoren die belast zijn met de waterdistributie en voorziet, om de informatie aan de verbruikers te waarborgen, in bepaalde vermeldingen op de facturen.

De Regering wijst de operator(en) aan.
De beslissing van de Regering wordt aan de operator bekendgemaakt per aangetekend schrijven bij De Post. De beslissing wordt in het Belgisch Staatsblad in de vorm van uittreksel gepubliceerd waarin ten minste het grondgebied wordt aangegeven dat door de operator wordt gedekt, de duur waarvoor hij aangewezen is en de opdracht van de overheid waarmee hij belast is. De aanwijzing van elke operator gebeurt voor een verlengbare termijn van maximum 50 jaar.

De Minister bepaalt voor elke persoon die actief is in het beheer van de watercyclus welke informatie overgemaakt moet worden, volgens termijnen en vormen die aangegeven zijn, en die noodzakelijk zijn om hem de mogelijkheid te bieden de werkelijke waterkost te bepalen. Het besluit omschrijft de procedure die de overmaak van het document aan de Europese instanties voorafgaat.

De facturen opgesteld door de operator die belast is met waterdistributie omvatten de totale prijs die aan de verbruikers wordt gefactureerd en het totaal watervolume.
Deze operator preciseert in bijlage ten minste eenmaal per jaar aan deze verbruikers de diverse kosten die de waterprijs bepalen, het aandeel dat ten laste is van het Gewest of elke andere overheidsinstantie, het verbruik van de afgelopen drie jaren uitgedrukt op jaarlijks basis, evenals het gemiddeld Brussels jaarverbruik per gezinslid.