274596 | 29.12.2012 Beheerscontract afgesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) 2012-2017
DEBRY Philippe
DE SMEDT Dirk
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2013-06-18

Dit contract wordt afgesloten krachtens art. 24 en 25 van de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. Het bepaalt de regels en de voorwaarden volgens welke de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) haar opdrachten uitvoert die haar toegewezen werden (onder meer de levering van openbare saneringsdiensten voor afvalwater) en regelt de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen.

Inhoudstafel:

 • Titel I. Algemene bepalingen:
  • art. 1. Definities;
  • art. 2. Voorwerp van het Contract;
  • art. 3. Draagwijdte van het Contract;
  • art. 4. Duur van het Contract en inwerkingstreding;
  • art. 5. Opdracht van de BMWB;
  • art. 6. Gedragsregels ten opzichte van begunstigden van de diensten.
 • Titel II. Wederzijdse verplichtingen van de partijen:
  • art. 7. Verplichting van de BMWB om de openbare sanering te verzekeren;
  • art. 8. Verplichting van de BMWB om saneringscontracten af te sluiten;
  • art. 9. Verplichting van het Gewest tot financiering van de BMWB.
 • Titel III. Financiering van de activiteiten van de BMWB:
  • art. 10. Bijkomende doelstellingen die de Regering aan de BMWB oplegt;
  • art. 11. Financiering van de BMWB;
  • art. 12. Boekhoudkundig beheer.
 • Titel IV. Voorlichting, opvolging, beoordeling:
  • art. 13. Voorlichting van de Regering en van de Minister;
  • art. 14. Jaarverslag;
  • art. 15. Halfjaarlijkse opvolging van het Contract;
  • art. 16. Evaluatie van het Contract.
  • Sancties.
 • Titel V. Wijziging en beĆ«indiging van het Contract:
  • art. 18. Aanpassing van het Contract ingevolge contextuele veranderingen;
  • art. 19. BeĆ«indiging van het Contract.
 • Titel VI. Slotbepalingen:
  • art. 20. Inwerkingtreding van het Contract.