330159 | 23.05.2019 BBHR tot regeling van het inplanten, de exploitatie en de controle van stormbekkens
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT CĂ©line *

BS 2019-06-18, V. 189, (135), 61822-61825

Dit besluit legt het juridisch kader vast met betrekking tot het inplanten, de exploitatie en de controle van de stormbekkens: ondergrondse of bovengrondse kunstwerken met kunstmatige wanden, ontworpen om het regenwater tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te slaan en vervolgens gecontroleerd vrij te geven. Het besluit bepaalt de algemene exploitatievoorwaarden van de stormbekkens.

Iedere uitbater van een stormbekken moet het vooraf bij de bevoegde overheid aangeven met behulp van het formulier dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld of dat beschikbaar is op de website van Leefmilieu Brussel.

Dit besluit legt de voorwaarden voor het inplanten van het stormbekken vast alsook de uitbatingsvoorwaarden. Voorafgaand aan het inplanten en de exploitatie van ieder toekomstig stormbekken, en onverminderd de controle op de naleving van de stedenbouwkundige voorschriften, is de uitbater ertoe gehouden om het stormbekken aan een controle voor ingebruikneming te onderwerpen.

In de loop van de exploitatie wordt het stormbekken periodiek om de vijf jaar door de wateroperator die voor het rioleringsnet verantwoordelijk is of door de beheerder van het hydrografische netwerk gecontroleerd.

De bijlage van het besluit van de BBHR 04.03.1999 tot vaststelling van de lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III in uitvoering van art. 4 van de ordonnantie van 05.06.1997 betreffende de milieuvergunningen wordt gewijzigd.