67688 | 16.02.1994 V. nr. 128 (Vl. R.): Aminal - Visie op afvalwater
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
DE BREMAEKER José

V. en A., Vl.R., 21.03.1994,1993-94, (10), 514

Het onderscheid tussen een lozing van normaal huishoudelijk afvalwater en een lozing van ander afvalwater dan normaal huisafvalwater wordt gemaakt in het art. 1 punt 12 en 13 van titel I van het Vlarem. Deze bepalingen zijn een tekstuele overname van de bepalingen voorzien in het KB 03.08.1976 houdende algemeen reglement voor het lozen van afvalwater, ... onder art. 1, l, 4 en 5 voor normaal huisafvalwater respectievelijk voor ander afvalwater dan normaal huisafvalwater. De relevante alinea's voor de beoordeling van het al dan niet normaal huishoudelijk karakter van het afvalwater afkomstig van de werkvloer van een garage wordt bepaald door de volgende alinea's van het artikel 1 van titel I van het Vlarem : Als normaal huishoudelijk afvalwater wordt o.m. beschouwd : - art. 1, 12c) afvalwater van fabrieken, werk- en opslagplaatsen, laboratoria waarin minder dan zeven personen werkzaam zijn voor zover dit niet schadelijk is voor de riolering en/of voor de normale werking van een rioolwater- zuiveringsinstallatie en/of voor het ontvangende oppervlaktewater; Als ander afvalwater dan normaal huisafvalwater wordt o.m. beschouwd : - art. 1, 13a) ander afvalwater dan bepaald bij punt 12, hierboven en afkomstig van fabrieken, werk- en opslagplaatsen en laboratoria waarin ten minste zeven personen werkzaam zijn; - art. 1, 13b) afvalwater afkomstig van de fabrieken, werk- en opslagplaatsen en laboratoria waarin minder dan zeven personen werkzaam zijn en dat schadelijk is voor de riolering en/of de normale werking van een waterzuiveringsstation en/of voor het ontvangend oppervlaktewater; Ingevolge deze bepalingen is het duidelijk dat de toepassing van de vermelde alinea's op een installatie van geval tot geval, van inrichting tot inrichting dient beoordeeld, afhankelijk van de werkelijke toestand indien achteraf een lozingsvergunning wordt aangevraagd of afhankelijk van de dossiergegevens voor een nieuwe inrichting. Voor zover het bepalingen betreft inzake de definiëring van al dan niet ander afvalwater dan normaal huisafvalwater, kunnen moeilijk verdere uniforme richtlijnen verstrekt worden tenzij in het geval dat telkens identiek dezelfde concrete gevallen worden beoordeeld in identiek dezelfde lozingssituatie, zoals vermeld wordt in titel I van het Vlarem.