222076 | O.M. / D.C.J., D.C.W. en n.v. C.
Corr. Gent, 17 oktober 2006

Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden zijn ruimtelijk kwetsbare gebieden in de zin van art. 146 Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO). De dijk is volgens het gewestplan gelegen in zo'n landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het instandhouden van een bouwmisdrijf (het rooien van bomen langs de dijk en het afgraven ervan) in dergelijk gebied is strafbaar gebleven.

nvdr: De Vlaamse Regering wordt belast met de coö rdinatie van de bepalingen van het decreet 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO) (doc. nr. 152627). De coö rdinatie krijgt het opschrift 'Vlaamse codex ruimtelijke ordening' en treedt in werking op 01.09.2009 (zie doc. nr. 240386).
Voor de concordantietabel klik hier
Voor de lijst met de niet in de Codex opgenomen, voorbijgestreefde bepalingen: klik hier.

De overtreders pleegden een ernstige inbreuk door zonder zich ook maar enigszins te bekommeren om de geldende regelgeving. Zij hebben daarbij het historisch polderlandschap en een landschappelijk waardevol gebied aangetast. Ze hebben als landbouwers een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de gemeenschap bij het instandhouden van het landschap. Zij hebben deze verantwoordelijkheid niet genomen en weigeren halsstarrig de schending van het landschap en het historisch patrimonium ongedaan te maken. De landbouwers hebben enkel oog voor hun economische belangen.