255350 | 24.03.2011 BBHR tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2011-04-08

Om te komen tot een goede chemische toestand van het oppervlaktewater legt dit besluit milieukwaliteitsnormen vast voor prioritaire stoffen en bepaalde andere verontreinigende stoffen, (fysisch-chemische) basiskwaliteitsnormen en chemische normen voor gevaarlijke stoffen.

Om de naleving van deze normen te controleren en een goede chemische toestand van de oppervlaktewateren te bereiken, stelt dit besluit monitoring-programma's van de watertoestand vast en voorziet het de maatregelen die bestemd zijn om de verontreiniging van de oppervlaktewateren op te heffen en/of te verminderen.

De inhoudstafel verdeelt zicht als volgt:

  • Hfst. 1: Inleidende bepalingen;
  • Hfst. 2: Voorwerp en begripsomschrijvingen;
  • Hfst. 3: Milieukwaliteitsnormen;
  • Hfst. 4: Inventaris van de emissies, lozingen en verliezen;
  • Hfst. 5: Programma's voor de monitoring;
  • van de chemische toestand van de oppervlaktewateren;
  • Hfst. 6: Verminderingsprogramma's;
  • Hfst. 7: Opheffings- en slotbepalingen.
Worden opgeheven:
  • Het KB 04.11.1987 houdende vaststelling van de basiskwaliteitsnormen voor de wateren van het openbaar hydrografisch net, en tot aanpassing van het KB 03.08.1976 houdende algemeen reglement voor het lozen van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater;
  • Het BBHR 20.09.2001 betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen (zie doc. nr. 171994).