223522 | Van kaderrichtlijn water tot decreet integraal waterbeheer. Impact van binnenlandse factoren op de Vlaamse aanpassing aan Europese regelgeving
BURSENS Peter
GEERAERTS Kristof

Bb&b, 2007, V.4, (2), 125-142

De auteurs bespreken de aanpassing van de interne regelgeving op het vlak van waterkwaliteit aan de Europese kaderrichtlijn water.

Ze bespreken de factoren die verantwoordelijk zijn voor het moeizame verloop van de totstandkoming van het decreet inzake het waterbeleid. De auteurs besluiten dat het dubbelzinnige, vage en onduidelijke karakter van de richtlijn de omzetting ernstig heeft bemoeilijkt. Daarnaast was ook het vasthouden aan bevoegheid op verschillende bestuursniveaus een factor die de totstandkoming ernstig hinderde.

Toch waren er ook enkele positieve elementen. Zo kon de omzetting rekenen op erg veel politieke en administratieve aandacht en werden er veel coördinatiemechanismen ingezet om de samenwerking te bevorderen. De milieu- en natuurorganisaties werden nauw betrokken bij de omzetting. Van in het begin werd door de Vlaamse regering proactief gehandeld.