327563 | 08.11.2018 BBHR inzake grondwaterwinningen en open geothermische systemen
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT CĂ©line *
Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, VERVOORT Rudi *

BS 2019-02-20, 2e uitg., V.189,(39), 17548-17565, +bijlage 17566-17568

Dit besluit legt het juridisch kader vast met betrekking tot grondwaterwinningen en onderwerpt deze aan een milieuvergunning of een aangifte in uitvoering van de ordonnantie van 05.06.1997 betreffende milieuvergunningen en van de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. Het legt de type-inhoud vast voor de aanvragen van bronbemalingen (tijdelijke waterwinning), pompproeven, grondwaterwinningen en open geothermische systemen.

Elke bronbemaling is onderworpen aan een milieuvergunning of een voorafgaande aangifte bij Leefmilieu Brussel volgens de vormen en modaliteiten die zijn vastgelegd in hoofdstuk 2 van dit besluit. 

Elke pompproef is onderworpen aan een milieuvergunning of een voorafgaande aangifte bij Leefmilieu Brussel volgens de vormen en modaliteiten die zijn gedefinieerd in hoofdstuk 3 van dit besluit.

Elke permanente grondwaterwinning is onderworpen aan een voorafgaande aangifte of een milieuvergunning in functie van de afgenomen volumes, volgens de modaliteiten en overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van dit besluit of hieruit voortvloeien.

Hoofdstuk 5 heeft betrekking op open geothermische systemen van zeer lage energie die ondiepe watervoerende lagen met een temperatuur van minder dan 30 °C aanboren. Voor dit type ingedeelde inrichting is een milieuvergunning vereist volgens de modaliteiten en de voorwaarden die zijn vastgelegd in het hoofdstuk 5 of hieruit voortvloeien.

De bedrijven die booractiviteiten uitvoeren, moeten over een erkenning beschikken die uitgereikt werd overeenkomstig art. 70 tot 78 van de ordonnantie van 05.06.1997 betreffende de milieuvergunningen.

Elk meetinstrument dat de volumes gewonnen of onttrokken water meet, vast of mobiel, moet in overeenstemming zijn met bijlage III van het KB 15.04.2016 met betrekking tot de meetinstrumenten.

Leefmilieu Brussel houdt een register bij van alle grondwaterwinningen of -onttrekkingen. Hiervoor stelt zij voor elk waterwinnings- of onttrekkingspunt een kaart op en vermeldt daarop de jaarlijks onttrokken volumes water. Dit register wordt up-to-date gehouden en is toegankelijk via de website die is gewijd aan het waterbeleid.

Worden gewijzigd:

 • het KB 19.06.1989 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt door gevaarlijke, schadelijke of toxische stoffen voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;
 • het BBHR 04.03.1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 05.06.1997 betreffende de milieuvergunningen;
 • het BBHR 04.09.2008 tot vaststelling van de lijst met inrichtingen van openbaar nut waarvoor de milieuattesten en -vergunningen door het Brussels Instituut voor Milieubeheer worden afgeleverd.

De volgende besluiten worden opgeheven:

 • het KB 21.04.1976 tot reglementering van het gebruik van grondwater;
 • het KB 13.07.1976 tot reglementering van het gebruik van het bij de exploitatie van mijnen andere dan steenkoolmijnen, graverijen, groeven en ondergrondse uitgravingen toevallig toevloeiend grondwater;
 • het KB 09.08.1976 betreffende de telling van de vóór 15.07.1947 in gebruik genomen grondwaterwinningen;
 • het KB 01.10.1976 tot uitvoering van de wet 09.07.1976 betreffende de reglementering van de exploitatie van grondwaterwinningen;
 • het KB 26.06.1985 tot aanwijzing van de overheden belast met de toepassing in het Brusselse Gewest, van bepaalde reglementsbeschikkingen inzake bescherming en exploitatie van grondwater;
 • het MB 26.06.1985 tot aanwijzing van de overheden belast met de toepassing, in het Brusselse Gewest, van bepaalde reglementsbeschikkingen inzake bescherming en exploitatie van grondwater;
 • het KB 26.02.1987 betreffende de telling van grondwaterwinning in het Brusselse Gewest;
 • het KB 18.09.1987 betreffende de bescherming van het grondwater in het Brusselse Gewest tegen verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen;
 • het BBHR 20.02.1997 tot vaststelling van de voorwaarden voor de meting van de hoeveelheid van de waterwinning (doc. nr. 113214)