93801 | *20.12.1995 BVR tot aanduiding (...) zones (...) art. 15, par. 2 en art. 17, par. 3 van Dec. 23.01.1991 (...) bescherming (...) leefmilieu (...) meststoffen (...) bekkens van oppervlaktewater (...) drinkwater (...) Wet 26.03.1971 (...)
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1995-12-30, (5e uitgave)

*20.12.1995 BVR tot aanduiding van de zones zoals bedoeldin art. 15, par. 2 en art. 17, par. 3 van decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen gelegen binnen de sub- hydrografische bekkens van oppervlaktewater bestemd voor de produktie van drinkwater volgens de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren

Dit besluit bepaalt de zones van sub-hydrografische bekkens van de oppervlaktewateren, bestemd voor de produktie van drinkwater, waarvoor:

  • - maximale hoeveelheid meststoffen worden toegelaten per ha en per jaar (zone A)
  • - verboden wordt dierlijke mest en andere meststoffen op te brengen gedurende de periode van 1 september tot 15 februari (zone A en B)
  • - beperkingen bepaald bij art. 14 en 17, par. 1 van het decreet 23.01.1991 (hoeveelheid meststof per jaar die op cultuurgronden mag aangebracht worden en opbrengen van dierlijke mest) opgelegd worden (zone C).
Op het gemeentehuis van de betrokken gemeenten zal een kopie van de aan het besluit bijgevoegde bijlage, voor zover de kaartbladen betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente, ter inzage liggen.

nvdr: Dit besluit wordt door het BVR 31.03.2000 tot aanwijzing van de gebiedsgerichte verscherpingen zoals bedoeld in art. 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies en 17 van het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (document nr. 163434) opgeheven met uitzondering van de bijlage bestaande uit kaartbladen op schaal 1/10 000.

nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen [ Mestdecreet ] is opgeheven door het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 215520) met uitzondering van:

  • art. 2, 49°, 50°, 51°, 52°, 53°, 54°, 56°, 57°, en de art. 15bis en 15ter;
  • art. 33ter en haar bestaande reglementaire uitvoeringsbepalingen, die worden opgeheven vanaf 31.12.2007.

nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen werd opgeheven op 01.01.2015 door het decreet 12.06.2015 tot wijziging van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 293617).

 

 link