292031 | 07.01.2015 V. nr. 281 (Vl. P.): Subsidiƫring gescheiden riolering - Kwetsbare gebieden - Maarkedal
DIEPENDAELE Matthias
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 28.02.2015

Het budget voorzien voor de subsidiƫring van rioleringswerken in gemeenten wordt ingevuld in functie van het type project en maakt geen onderscheid tussen het al of niet landelijk karakter van een gemeente. Bij de prioritering van de projecten binnen de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP) wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van Natura 2000 gebieden. Ook in dunbevolkte gebieden kunnen bijgevolg projecten prioritair zijn.

De Kaderrichtlijn Water en het Decreet Integraal Waterbeleid stellen het bereiken van de goede toestand tegen 2027 voorop, behoudens motivatie van eventuele afwijkingen hierop. Deze afwijkingen kunnen betrekking hebben op de termijn of op het ambitieniveau. Alhoewel nog veel landelijke gemeenten belangrijke inspanningen moeten leveren inzake de uitbouw van de saneringsinfrastructuur, zal de komende jaren verder onderzocht worden in welke mate de saneringsinfrastructuur uitgebouwd moet worden om de doelstellingen te realiseren.