175008 | 05.02.2002 KB tot uitvoering van art. 3, tweede lid en 7, par. 1, derde lid van de wet 05.09.2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers
Vice-Eerste Min. en Min. van Werkgelegenheid, ONKELINX Laurette
Min. van Sociale Zaken en Pensioenen, VANDENBROUCKE Frank

BS 2002-02-26, (2e uitg.)

Volgende werkgevers worden onttrokken aan de toepassing van Hoofdstuk II (bepalingen betreffendede risicogroepen en de jongeren op wie een inschakelingsparcours van toepassing is) van de wet 05.09.2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers:

  • het Rijk, met daarin begrepen de rechtelijke macht, de Raad van State, het leger en de federale politie;
  • de gemeenschappen en de gewesten;
  • de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, en de Verenigde Gemeenschapscommissie;
  • de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen met uitzondering van openbare kredietinstellingen;
  • de gesubsidieerde vrije onderwijstellingen, met daarin begrepen het universitair onderwijs;
  • de diensten voor school- en beroepsori├źntering en de vrije psycho-medico-sociale centra;
  • de provincies, de verenigingen van provincies en de instellingen ondergeschikt aan de provincies;
  • de gemeenten en de verenigingen van gemeenten;
  • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de verenigingen van openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn;
  • de korpsen van de lokale politie, zoals bedoeld bij de wet 07.12.1998 tot organisatie van een ge├»ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
  • de wateringen en de polders;
 1. de beschutte werkplaatsen en de revalidatiecentra die afhangen van een gemeenschaps- of gewestfonds en/of -instelling voor de sociale reclassering van mindervaliden of van zijn rechtsopvolgers.