99782 | O.M. / V.O. en n.v. B.B.
Gent, 16 december 1994, 10e K.

T.Milieurecht, mei-juni 1996, V.5, (3), 190-191+noot L. LAVRYSEN 191-193

Door de eedaflegging voor de vrederechter werd aan de interne en externe wettigheid getoetst van het benoemingsbesluit van de ambtenaar aangeduid voor het verrichten van vaststellingen in het kader van wet 26.03.1971. De rechtsgeldigheid van het optreden van de bedoelde ambtenaar is aangenomen, nu niet is aangetoond dat hij handelingen heeft gesteld buiten zijn opdracht. De omstandigheid dat er terzake geen administratief beroep werd ingesteld neemt niet weg dat de hoven en rechtbanken de plicht hebben om de interne en de externe wettigheid te toetsen van een lozingsvergunning.
Nu de algemene regelen omwille van de specificiteit van de sector niet te realiseren zijn, mag de lozingsvergunning van een bierbrouwerij, gelet op het bestaan van sectoriƫle voorwaarden, afwijken van het algemeen reglement van KB 03.08.1976.
Art. 6 en 7 van de sectoriƫle voorwaarden voor bierbrouwerijen vervat in KB 02.08.1985 moeten niet samengelezen worden : onafgezien de emissie mag de zuurtegraad nooit de vastgestelde grens overschrijden. Gelet op de verschillende liggingen van de brouwerijen zijn er geen gelijke omstandigheden en wordt het gelijkheidsbeginsel niet geschonden door het opleggen van verschillende voorwaarden in de lozingsvergunningen.

 link