305085 | Belgische Staat / Vlaamse Gewest en Vlaamse Gemeenschap
R.v.St., 17 oktober 2016, 14e K., nr. 236134

De Vlaamse regering heeft met het BVR 21.03.2014 tot regeling van het archiefbeheer zijn bevoegdheid niet overschreden aangezien het besluit de documenten uitsluit die tot de federale bevoegdheid behoren. Het feit dat een vertegenwoordiger van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën kan worden aangeduid om te zetelen in de selectiecommissies bevoegd voor de zorgdragers van de archiefdocumenten in verband met federale bevoegdheden, maakt ook geen schending van de bevoegdheidsverdelende regels tussen federale en deelstaten uit.

Het BVR 21.03.2014 tot regeling van het archiefbeheer verleent uitvoering aan het Archiefdecreet van 09.07.2010.

Het BVR is geldig door de Vlaamse Regering aangenomen, aangezien het bij de regeling rekening houdt met het arrest 57/2012 van het Grondwettelijk Hof dat het Archiefdecreet gedeeltelijk vernietigde omdat het documenten regelde die tot de bevoegdheid van de federale overheid in het bewaren van documenten behoorde. Het BVR is niet van toepassing op de archiefdocumenten die geen nut meer hebben voor de administratie (zogenaamd 'dood of statisch archief') die toebehoren aan de provincies, gemeenten en de openbare instellingen bedoeld in art. 4, 6° tot 9° van het Archiefdecreet (waaronder de kerkfabrieken, polders en wateringen), noch op de archiefdocumenten die wel nog een nut hebben doch betrekking hebben op een federale aangelegenheid.

Uit de loutere omstandigheid dat art. 11 van het BVR 21.03.2014 erin voorziet dat de selectiecommissies die bevoegd zijn voor zorgdragers waar archiefdocumenten berusten die voortvloeien uit federale bevoegdheden, onder hun leden een vertegenwoordiger van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën kunnen aanduiden, maakt, gezien het beperkte toepassingsgebied van het bestreden besluit, geen schending uit van de bevoegdheidsverdelende regels.

Het beroep tot de nietigverklaring van het BVR 21.03.2014 tot regeling van het archiefbeheer wordt verworpen.