172309 | 08.03.2001 V. nr. 112 (Vl. P.): Aquafinwerken Grimbergen - Milieu
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
VERMEIREN Francis

V. en A., Vl.P., 11.05.2001,2000-2001, (12), 1625-1629

Volgens het subsidiëringsbesluit kunnen gemeentelijke rioleringsprojecten enkel worden gesubsidieerd indien de betrokken gemeente een gericht beleid voert inzake de buffering van hemelwater door:

  • het vaststellen van een gemeentelijke bouwverordening waarbij voor nieuwbouw en vernieuwbouw de installatie van een hemelwaterput met hergebruik of de installatie van een infiltratievoorziening wordt verplicht;
  • het vaststellen van een gemeentelijke subsidieregeling voor de installatie van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening;
  • het vaststellen van een gemeentelijke verordening inzake afzonderlijke huisaansluitingen voor nieuwbouw en vernieuwbouw voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater, en waarbij de afvoer van hemelwater naar een gemengd stelsel slechts wordt toegelaten wanneer er geen infiltratievoorziening, geen gracht, geen oppervlaktewater of geen hemelwaterafvoerleiding voorhanden is.
De gemeente kan via dit besluit zelfs een verhoogde subsidie krijgen voor de aanleg van gescheiden stelsels waarbij de afvoer van hemelwater plaatsvindt via een geherwaardeerd grachtenstelsel dat op een milieuverantwoorde manier in stand wordt gehouden, en voor de aanleg van met het rioleringsproject gerelateerde retentie- en infiltratievoorzieningen voor hemelwater.

Nvdr: Het BVR 15.07.1997 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder, alsook van de verhouding in dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de bouw door de gemeenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van maximum 500 inwonersequivalenten, evenals houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma's is opgeheven door het BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties (doc. nr. 175917).