268490 | 18.01.2008 BVR houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 05.07.2006 betr. een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)
Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, KEULEN Marino

BS 2008-02-05

De Vlaamse minister bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden is gemachtigd om in toepassing van art. 4, derde paragraaf, van de verordening nr. 1082/2006, in te stemmen met de deelneming van onder andere de provincies, de gemeenten, de binnengemeentelijke territoriale organen opgericht in gemeenten met meer dan 100 000 inwoners, de verenigingen van gemeenten, de OCMW's, de polders en wateringen, aan een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS).

 

 link