293617 | 12.06.2015 Dec. wijz. dec. 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2015-07-29

Met dit decreet wordt het mestactieprogramma voor de periode 2015-2018, dat dus het vijfde actieprogramma is (MAP 5), op decretaal niveau verankerd. Het uitgangspunt van MAP 5 is het behalen van de vooropgestelde waterkwaliteitsdoelstellingen voor oppervlakte- en grondwater. Om dit te realiseren zal een doorgedreven gebiedsgerichte en bedrijfsmatige aanpak gevolgd worden.

In MAP 5 worden de maximale fosfaatbemestingsnormen afgestemd op de hoeveelheid plantbeschikbare fosfaat in de bodem. In MAP 5 wordt dan verder ook werk gemaakt van een transitie van een perceelsgerichte opvolging van de bemesting naar een bedrijfsmatige aanpak en evaluatie.
Naast de transitie van een perceelsbenadering naar een bedrijfsbenadering voor de opvolging van het meststoffengebruik, zal MAP 5 de efficiƫntie van de bemesting verhogen door het gebruik van het systeem van werkzame stikstof te verplichten.

Het nitraatresidu blijft ook in MAP 5 een belangrijk instrument in de evaluatie van het bemestingsmanagement van de landbouwbedrijven en dit instrument zal nog in belang toenemen. Hierbij is het dan ook essentieel dat het nitraatresidu robuuster gemaakt wordt, zodat er nog meer rekening gehouden wordt met de variabiliteit op de staalnames.

Binnen MAP 5 zal de controle van het nutriƫntenmanagement door land- en tuinbouwers verder evolueren van administratieve controles naar meer terreingerichte controles. De mestbalans zal in MAP 5 niet langer gebruikt worden als eindpunt van de administratieve controle van mestproductie, -gebruik en -transport maar zal het startpunt zijn van een gedegen risicoanalyse die het mogelijk maakt om die bedrijven te controleren waar het risico op nutriƫntenverliezen het grootst is.

De art. 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 41bis, 41ter (nieuw), 42, 44, 45 (opgeheven), 46 (opgeheven), 47, 48, 49, 50, 54, 56, 59, 60bis (opgeheven), 64, 62, 62bis, 64, 65, 67, 70, 71 en 84 van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen worden gewijzigd.

Het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen wordt opgeheven (zie doc. nr. 12278). Art. 16.1.1, eerste lid, van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid wordt eveneens gewijzigd.