46220 | O.M. / D.O. en N.V. S.
Gent, 2 april 1992

T.Milieu, november-december 1992, V.1, (2), 95-100

Monsters werden genomen door de ambtenaar bij de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering van het afvalwater geloosd door de NV S. in de openbare riool waarbij wordt vastgesteld dat de lozing niet conform de afgeleverde lozinsvergunning gebeurde. In dit arrest komen volgende elementen naar voren: - de vaststellingen door monstername dienen te gebeuren volgens de bepalingen van het algemeen lozingsreglement - strengere bijzondere voorwaarden dan voorzien in de wet kunnen opgenomen zijn in de lozingsvergunning - Indien de tenlastelegging wordt opgeleverd door eenzelfde strafbare gedraging, dan wordt slechts 1 straf uitgesproken - Deze feiten zijn thans strafbaar door het milieuvergunningsdecreet (vroeger door de oppervlaktewaterwet). Gezien de door de wet opgelegde straf ten tijde van de uitspraak verschilt van de door de wet opgelegde straf ten tijde van van het misdrijf, dient de minst zware straf toegepast te worden Nvdr: Zie evenees Corr. Rb., Gent, 05.12.1991, 19e K., verschenen in T.Milieurecht, november-december 1992, V.1, (3), p.100 e.v. waar o.m. wordt ingegaan op de overgangsregeling tussen de oppervlaktewaterwet en het milieuvergunningsdecreet voor de vervolging en de straftoemeting van feiten reeds strafbaar onder de oude wetgeving en Corr. Rb. Gent, 17 september 1991, 21e K., verschenen in datzelfde tijdschrift p. 106 + noot Morrens, de gelding van de leefmilieustrafwet in de tijd.

 link