308574 | 26.01.2017 BBHR tot goedkeuring van het Waterbeheerplan voor de periode 2016-2021
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT Céline *
Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, VERVOORT Rudi *

BS 2017-03-08, (1e uitg.)

Dit besluit bevat in bijlage het Waterbeheerplan (WBP) 2016-2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het vormt een strategisch beleidsdocument waarin acties van algemene aard worden uiteengezet. Het wil de bevoegde instanties oriënteren bij het bepalen van de prioriteiten en de samenhang van hun acties. Het plan omvat het overstromingsrisicobeheersplan en het register van de beschermde gebieden. De gemeenten zijn essentiële actoren voor het concretiseren van bepaalde doelstellingen van dit plan.

De gemeenten spelen een rol in de preventie en het beheer van overstromingen, bij het nemen van beslissingen aangaande nieuwe stedenbouwkundige projecten, door het opleggen van voorwaarden met betrekking tot een verantwoord beheer van het regenwater, maar ook met betrekking tot het vrijwaren van de kwaliteit en de kwantiteit van het grondwater. Ze hebben eveneens een voorbeeldfunctie voor wat het inrichten van hun openbare ruimte en hun infrastructuur betreft, door hier een verantwoordelijk en geïntegreerd beheer van het regenwater te ontwikkelen en rekening te houden met de overstromingsrisico’s.

Het Waterbeheerplan omvat de volgende elementen:

  • een algemene beschrijving van de kenmerken van het stroomgebiedsdistrict;
  • een samenvatting van de zware druk en effecten van menselijke activiteit op de toestand van het oppervlakte- en grondwater;
  • de identificatie en de cartografische weergave van de beschermde gebieden;
  • een kaart van de monitoringnetwerken en een cartografische weergave van de resultaten van de monitoringprogramma’s;
  • een lijst van de milieudoelstellingen;
  • een samenvatting van de economische analyse van het watergebruik;
  • een samenvatting van het Maatregelenprogramma;
  • een register van de andere gedetailleerde programma’s en beheersplannen voor het stroomgebiedsdistrict;
  • een samenvatting van de getroffen maatregelen voor voorlichting en raadpleging van het publiek;
  • de contactpunten en procedures voor het verkrijgen van de achtergronddocumentatie.

Bij de uitvoering van het WBP is overigens een sterke interactie nodig met de overige gemeentelijke en gewestelijke bevoegdheidsdomeinen, in het bijzonder stedenbouw en ruimtelijke ordening.