66475 | n.v. Electrabel / Vlaamse Gewest
R.v.St., 24 juni 1993, nr. 43469

T.Milieurecht, januari-februari 1994, V.3, (1), 30-33

Aangenomen kan worden dat het vaststellen van strengere kwaliteitsnormen voor alle oppervlaktewateren die tegen 01.07.1995 bereikt moeten worden een weerslag zal hebben op de lozingsmogelijkheden en op de resultaten van de firma. Aldus ondervindt de exploitant van electriciteitscentrales die koelwater in de oppervlaktewateren loost een nadeel dat door de gevorderde vernietiging kan worden verhinderd.
Weliswaar heeft de Regering in de memorie van toelichting bij het ontwerp van wet 24.05.1983 gesteld dat de Oppervlaktewaterenwet enkel het vaststellen van emissienormen toelaat en niet het vaststellen van milieukwaliteitsnormen. Luidens de memorie van toelichting van de Oppervlaktewaterenwet kunnen evenwel ook normen worden vastgesteld waaraan de oppervlaktewateren moeten voldoen. De wetgever kan niet gezagshalve een bindende interpretatie van een vroegere wet geven door een wetsontwerp goed te keuren waarvan de memorie van toelichting die interpretatie huldigt. Art. 3, par. 1, eerste lid, van de Oppervlaktewaterenwet laat, overeenkomstig de doelstellingen van de wetgever, toe dat de Koning - thans de Executieven - milieukwaliteitsnormen voor de oppervlaktewateren vaststelt.

 link