266147 | Deputatie van Provincie Antwerpen / Vlaamse Gewest
R.v.St., 19 mei 2011, 7e K., nr. 213338

In de motivering van de bestreden beslissing wordt de watertoets beperkt tot het nagaan van het effect van de overwelving op de waterafvoer en uit ecologisch standpunt. Art. 3, par. 2, 17°, van het decreet Integraal Waterbeleid geeft evenwel een ruimere invulling aan de schadelijke effecten die in het kader van de watertoets onderzocht en beoordeeld moeten worden.

Art. 8, par. 1, eerste lid, van het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat de overheid die moet beslissen over een vergunning, plan of programma als vermeld in par. 5, er zorg voor draagt, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.

Art. 8, par. 3, van het decreet Integraal Waterbeleid verleent elke overheid die moet beslissen over een vergunningsaanvraag de mogelijkheid om bij de door de Vlaamse regering aan te wijzen instantie een gemotiveerd wateradvies te vragen. Die mogelijkheid is niet beperkt tot de vergunningen die expliciet vermeld worden in par. 5 van hetzelfde artikel.

In de bestreden beslissing wordt niets overwogen omtrent de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, waar de gevraagde overwelving in ieder geval aanleiding toe zal geven.