192901 | Water anders ordenen? - De impact van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid op het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening
DE SMEDT Peter

T.R.O.S., december 2003, V.8, (32), 321-338

Dit artikel gaat na in hoeverre het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen zijn onderworpen aan de bepalingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid.

De volgende punten worden besproken:

  • schoorvoetend naar een integraal waterbeleid en de erkenning van water als ordenend inrichtingsprincipe;
  • de impact van het Vlaams kaderdecreet betreffende het integraal waterbeleid op het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening: van water weren, over tolereren naar honoreren?
    • verankering van beleidsdoelstellingen en beleidsbeginselen: het principe ruimte voor water en water als ordeningsbeginsel;
    • de watertoets: een nieuw integrerend procesinstrument;
    • de insteek van de watersector en de facetplanning van de ruimtelijke ordening: de doorwerking van waterbeheersplannen in ruimtelijke uitvoeringsplannen.
  • Conclusies en slotbeschouwingen.