290716 | 17.12.2014 V. nr. 235 (Vl. P.): Waterzuivering - Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen
ROMBOUTS Tinne
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 19.02.2015

Voor elke gemeente werd een ontwerp van GUP (gebiedsdekkende uitvoeringsplannen) opgemaakt dat als onderdeel van de ontwerp stroomgebiedbeheersplannen onderworpen werd aan het openbaar onderzoek dat afgerond werd op 08.01.2015. Na de verwerking van de opmerkingen uit het openbaar onderzoek, zullen de stroomgebiedbeheerplannen, inclusief de GUP's, voor definitieve vaststelling tegen uiterlijk eind 2015 aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden, conform de bepalingen van het decreet Integraal Waterbeleid en de kaderrichtlijn Water.

De rioleringsprojecten worden in de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen ingedeeld in 2 planperiodes (2016-2021, respectievelijk 2022-2027), die zijn afgestemd op de planperiodes van de stroomgebiedbeheersplannen.

Om de budgettaire impact van de verschillende maatregelen in de stroomgebiedbeheersplannen te kunnen inschatten, werden in deze plannen disproportionaliteitsanalyses berekend voor verschillende scenario’s, afhankelijk van de doelstellingen en het ambitieniveau. Hieruit blijkt dat het voor de Vlaamse overheid niet haalbaar is om alle noodzakelijke acties en maatregelen, waarvan investeringen in de saneringsinfrastructuur een belangrijk deel vormen, uit te voeren tegen 2027. Ook op gemeentelijk vlak worden tekorten verwacht voor de verdere uitbouw van de gemeentelijke infrastructuur.